Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu

 

K jednání dochází na základě osobního nebo telefonního požadavku zájemce či podnětu (rodinného příslušníka, praktického lékaře, sociálního pracovníka městského úřadu apod.).  Sociální pracovnice domova pro seniory, ředitelka MSZS nebo její zástupce informuje zájemce, předá základní informace k poskytování sociální služby a zodpoví dotazy.

V případě zájmu je předán formulář „Žádost o přijetí do Domova pro seniory, “ a „Informace    o zpracování osobních údajů.“ Formuláře jsou rovněž dostupné v záložce Dokumenty ke stažení

Zájemce o službu je informován o tom, že po kompletním vyplnění požadovaných formulářů, bude domluven termín sociálního šetření.

Podaná žádost je zaevidována, následuje předem domluvené sociální šetření, které provádí sociální pracovnice v domácnosti zájemce o sociální službu nebo ve zdravotnickém zařízení (pokud je zájemce hospitalizován). Při sociálním šetření je možná účast rodinného příslušníka či blízké osoby zájemce. V průběhu sociálního šetření je zjišťována nepříznivá sociální situace zájemce, jeho individuální potřeby a požadavky a to, zda je naše sociální služba schopna zajistit péči v potřebném rozsahu.

Na základě závěrů sociálního šetření je žadatel zařazen do evidence žadatelů, popř. odmítnut. Tato informace je žadateli zaslána písemně na adresu, která je uvedena v žádosti. Při odmítnutí, sociální pracovnice poskytne poradenství o zařízeních sociálních služeb, které vhodnou pomoc a podporu poskytují.

V případě, že se pro žadatele uvolní vhodné lůžko, je kontaktován sociální pracovnicí, která předá potřebné informace k přijetí do domova pro seniory. Žadatel v této fázi dokládá „Lékařský posudek“ (jeho datum vydání nesmí být starší 90 dnů).

Na základě posudkového závěru z předloženého „Lékařského posudku“ praktického lékaře  a po úspěšném jednání se zájemcem o sociální službu následuje proces uzavření Smlouvy  o poskytování sociální služby.

 

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 

  • zájemce žádá o sociální službu, kterou sociální služba neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • organizace nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby (viz. odst. níže – dle   § 36 vyhl. 505/2006 Sb.)
  • pokud zájemci, který žádá o poskytnutí téže sociální služby, byla vypovězena Smlouva v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy

 

Odmítnutí dle zdravotního stavu vylučujícího poskytování pobytové sociální služby

(v souladu s § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 

  • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • zájemce není schopen pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití