Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 40 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Co je posláním naší služby?

Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a snaha o to, aby osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, které žijí na území města Kolína, mohly zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti a známém okolí (bez potřeby poskytování péče v pobytových zařízeních).

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?

Pečovatelská služba se poskytuje osobám (starším 1 roku), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo s ohledem na věk a potřebují pomoc (potřebují péči); služba může být poskytována také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (ocitly se v obdobné nepříznivé sociální/životní situaci). Zároveň tuto pomoc nelze zabezpečit běžně dostupnými službami (např. nákupy, dovážka stravy, úklidy, praní) a osoba pobývá na území města Kolína.

Zásady poskytování sociální služby:

 • poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání klienta – jedinečný přístup ke každému Klientovi (k uvedenému pomáhají i individuální plány)
 • respektování práv klienta – pracovníci respektují právo klienta na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Pravidlech poskytování sociální služby
 • pružnost – snažíme se bezprostředně reagovat v případě, že si klient přeje změnu poskytovaných úkonů sociální služby, změnu dne a času (s ohledem na personální a časové možnosti služby), poskytneme rovněž informace o možných navazujících či doplňujících službách
 • profesionalita – rozšiřování znalostí, získávání nových zkušeností a vzdělávání pracovníků umožňuje poskytovat kvalitní sociální službu

Cíle sociální služby:

 • Klientům umožnit zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí (80 % klientů v roce, případně co nejdéle odložit poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě)
 • Podpora klientů v udržování kontaktů s rodinou, blízkými či známými tak, aby byly zachovány dosavadní vazby a prostředí

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

V rámci sociální služby poskytujeme jak základní, tak fakultativní činnosti.

Základní činnosti:

 • běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Sociální služba také poskytuje základní sociální poradenství, a to bezplatně.

Fakultativní činnosti:

 • dohled
 • doprovod na procházku
 • doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby (okamžitá) u terénní formy 19 klientů, u ambulantní formy 1 klient.

Kdy službu poskytujeme?

Poskytování terénní formy poskytování sociální služby u základních činností je zajištěno od 2. 1. 2020 každý den od 7:00 hod. do 19.00 hod. (tj. včetně víkendů a svátků) po dobu platnosti uzavřené Smlouvy a s ohledem na kapacitu Poskytovatele. Ambulantní forma poskytování sociální služby, základní sociální poradenství a další činnosti poskytované sociálním pracovníkem jsou zajištěny v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Výše úhrady za službu:

Za poskytování sociální služby je povinen hradit klient úhradu stanovenou v Ceníku pečovatelské služby. Výše úhrady je stanovena v souladu § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada ze strany klienta služby je pouze částí nákladů za poskytování péče a měla by primárně být hrazena z přiznané dávky příspěvku na péči.

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby pro sebe či svého blízkého, kontakty naleznete zde.

Ceník pečovatelské služby

I. Rozsah nabízených základních a fakultativních činností

Základní činnosti - úkony Výše úhrady/jednotka  

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

   
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

   
pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti, středisku osobní hygieny) 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při použití WC 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

   
zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování) 105 Kč/oběd  
dovoz nebo donáška jídla 40 Kč/úkon  
pomoc při přípravě jídla a pití 145 Kčhodina *135 Kč/hodina
příprava a podání jídla a pití 145 Kč/hodina *135 Kč/hodina

pomoc při zajištění chodu domácnosti

   
běžný úklid a údržba domácnosti; běžný úklid domácnosti je úklid zpravidla nepřesahujicí 1 hodinu času 130 Kč/hodina *135 Kč/hodina
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování – služba v rámci tohoto úkonu především pomáhá Uživateli se zajištěním běžně dostupných (komerčních) služeb 130 Kč/hodina *135 Kč/hodina
donáška vody 155 Kč/hodina *135 Kč/hodina
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155 Kč/hodina *135 Kč/hodina
běžné nákupy a pochůzky (za běžný nákup je považován nákup max. do 5 kg) 155 Kč/hodina *135 Kč/hodina
velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad  rámec běžného nákupu, součet všech položek max. do 15 kg) 155 Kč/úkon  
praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 90 Kč/ kg  
žehlení prádla – bez samotného praní 45 Kč/kg  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

   
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 155 Kč/hodina *135 Kč/hodina

* V případě, že se osobě poskytuje sociální služba (i souběžně od více poskytovatelů) v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, bude jí snížena hodinová částka na 135 Kč/hodinu. Tuto skutečnost je třeba doložit prohlášením o souběhu poskytování sociální služby. Formulář Vám na vyžádání předá sociální pracovnice pečovatelské služby MSZS.

Služba poskytuje také základní sociální poradenství, a to bezplatně.

 Fakultativní činnosti mohou být poskytovány pouze při čerpání základních činností pečovatelské služby.

Fakultativní činnosti Výše úhrady/jednotka
dohled 155 Kč/hodina
doprovod na procházku (maximálně v rozsahu nepřesahující 1 hodinu času) 155 Kč/hodina
doprava Uživatele vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět 70 Kč/úkon
doprava Uživatele vozidlem PS z důvodu zajištění základní činnosti/úkonu - kontaktu se společenským prostředím (např. doprava k lékaři, na instituce apod.  a zpět) 70 Kč/úkon
hygiena ve středisku osobní hygieny - použití vany 30 Kč/úkon
hygiena ve středisku osobní hygieny - použití sprchy 20 Kč/úkon

II. Upřesnění pravidel pro účtování úhrady za poskytování sociální služby

 • Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. V rámci úhrady není účtován uživateli čas strávený na cestě k němu.
 • Pokud je činnost „běžný úklid“ prováděna dvěma pracovníky, a proto její provedení trvá kratší dobu, účtuje se čas strávený každým pracovníkem na tomto úklidu samostatně jako součást úhrady (příklad: pokud pracovníci provádějí úklid hodinu ve dvou, jsou účtovány celkem dvě hodiny).
 • V rámci „běžného nákupu a pochůzky“ je Klientovi účtován čas strávený na zajištění dané pochůzky či nákupu. Pokud je v rámci jedné pochůzky zajišťován úkon pro více klientů, čas strávený na zajištění této činnosti se poměrně dělí počtem Klientů, pro které je úkon zajišťován (např.: pracovník nakupuje pro dva klienty; zajištění nákupu trvá jednu hodinu, každému z klientů je účtováno 30 min.). Do provedení úkonu je započítáno: převzetí soupisu a finanční hotovosti (v případě nahlášení nákupu telefonicky – čas telefonního hovoru), doba nákupu, předání nákupu a vyúčtování.
 • Pokud je Klientovi zajišťována „hygiena ve středisku osobní hygieny – SOH“ (ve vaně nebo ve sprše) jsou účtovány činnosti:
  • základní - pomoc při úkonech osobní hygieny – zahrnuje skutečně spotřebovaný čas poskytování pomoci pracovnice při využití vany nebo sprchy v SOH
  • fakultativní - hygiena ve středisku osobní hygieny - použití vany/sprchy – tento úkon zahrnuje náklady vzniklé s ohledem na zajištění koupele či sprchování v SOH (např. opravy a údržba prostor, včetně prostor vany či sprchového koutu, vodu – studenou/teplou)

Pokud osoba využije dopravy do SOH, hradí se také tento úkon.

 • Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu (tj. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady:
 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 2. účastníkům odboje
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů
 4. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
 5. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách dle bodu b) až d) starším 70 let.

Podrobné podmínky poskytování služeb u osob, které mají nárok na péči bez úhrady stanoví § 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

III.Platnost a účinnost

 • Tento Ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3. 2023 a k tomuto dni ruší také platnost a účinnost předešlých Ceníků.

Potřebujete pomoc s péčí o dítě starší 1 roku se sníženou soběstačností v Kolíně?