Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 40 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Co je posláním naší služby?

Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a snaha o to, aby senioři a osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří žijí na území města Kolína, mohli zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti a známém okolí (bez potřeby poskytování péče v pobytových zařízeních).

 

 

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?

Pečovatelská služba poskytuje služby seniorům starším 65 let, osobám se zdravotním postižením a chronickým onemocněním starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci pro svou sníženou soběstačnost a potřebují pomoc (potřebují péči). Zároveň tuto pomoc nelze zabezpečit běžně dostupnou službou (např. nákupy, dovážka stravy) a osoba pobývá na území města Kolína.

 

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání Uživatele – jedinečný přístup ke každému Uživateli (k uvedenému pomáhají i individuální plány)
 • respektování práv Uživatele – pracovníci respektují právo Uživatele na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Pravidlech poskytování sociální služby
 • pružnost – snažíme se bezprostředně reagovat v případě, že si Uživatel přeje změnu poskytovaných úkonů sociální služby, změnu dne a času (s ohledem na personální a časové možnosti služby), poskytneme rovněž informace o možných navazujících či doplňujících službách
 • profesionalita – rozšiřování znalostí, získávání nových zkušeností a vzdělávání pracovníků umožňuje poskytovat kvalitní sociální službu

 

 

Cíle sociální služby:

 • Uživatelům umožnit zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí (80 % Uživatelů v roce)
 • informovat obyvatele města Kolína o činnostech pečovatelské služby a možnostech jejího využívání (distribuce informačních letáků obyvatelům města, vyvěšení v DPS, 2 x ročně zveřejnění aktualit ve Zpravodaji města či jiném tisku)
 • účastnit se jednání sociálních služeb organizované Městským úřadem Kolín a prohloubit spolupráci, získat příklady dobré praxe v rámci fungování terénních sociálních služeb ve spádovém území MěÚ
 • zvýšit efektivnost práce zaměstnanců – do konce roku 2019 (sledovat vytíženost zaměstnanců dle programu ORION)
 • zvýšit kompetence zaměstnanců pro práci s nekomunikujícím Uživatelem – do konce roku 2019 (školení zaměstnanců, prověřování znalostí a dovedností)
 • zlepšit a prohloubit znalosti pracovníků v oblasti ochrany práv Uživatelů, kterým je poskytována terénní sociální služba. Pracovat na zdokonalení znalostí v oblasti etiky a spolupráce s pečujícími rodinami – do konce roku 2019 (školení zaměstnanců, prověřování znalostí a dovedností, vyhodnocení spolupráce s pečujícími rodinami)

 

 

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

V rámci sociální služby poskytujeme jak základní, tak fakultativní činnosti.

 

Základní činnosti:

 • běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

 

Sociální služba také poskytuje základní sociální poradenství, a to bezplatně.

 

Fakultativní činnosti:

 • dohled
 • doprovod na procházku
 • doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět

 

 

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby je stanovena na 1200 uživatelů za rok - okamžitá kapacita 19 osob.

 

 

Kdy službu poskytujeme?

Primárně je poskytování sociální služby zajištěno vždy ve všední dny od 7:30 do 15:30, dle předchozí domluvy do 18,00 hod.. Vybrané činnosti (donášku/rozvážku stravy) zajišťujeme také v sobotu ve vybraných hodinách.

 

 

Výše úhrady za službu:

Za poskytování sociální služby je povinen hradit Uživatel úhradu stanovenou v Ceníku pečovatelské služby. Výše úhrady je stanovena v souladu § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada ze strany Uživatele služby je pouze částí nákladů za poskytování péče a měla by primárně být hrazena z přiznané dávky příspěvku na péči.

 

 

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby pro sebe či svého blízkého, kontakty naleznete zde.