Pečovatelská služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 40 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Co je posláním naší služby?

Posláním pečovatelské služby je poskytování pomoci a snaha o to, aby osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, které žijí na území města Kolína, mohly zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti a známém okolí (bez potřeby poskytování péče v pobytových zařízeních).

 

 

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?

Pečovatelská služba se poskytuje osobám (starším 1 roku), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo s ohledem na věk a potřebují pomoc (potřebují péči); služba může být poskytována také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (ocitly se v obdobné nepříznivé sociální/životní situaci). Zároveň tuto pomoc nelze zabezpečit běžně dostupnými službami (např. nákupy, dovážka stravy, úklidy, praní) a osoba pobývá na území města Kolína.

 

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • poskytování na základě individuálních potřeb, cílů a přání klienta – jedinečný přístup ke každému Klientovi (k uvedenému pomáhají i individuální plány)
 • respektování práv klienta – pracovníci respektují právo klienta na způsob provedení smluvené péče, právo na svobodnou volbu, právo na soukromí, a to vždy s ohledem na jeho bezpečí. Uživatelé jsou se svými právy seznámeni při podpisu Smlouvy, a to v Pravidlech poskytování sociální služby
 • pružnost – snažíme se bezprostředně reagovat v případě, že si klient přeje změnu poskytovaných úkonů sociální služby, změnu dne a času (s ohledem na personální a časové možnosti služby), poskytneme rovněž informace o možných navazujících či doplňujících službách
 • profesionalita – rozšiřování znalostí, získávání nových zkušeností a vzdělávání pracovníků umožňuje poskytovat kvalitní sociální službu

 

 

Cíle sociální služby:

 • Klientům umožnit zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí (80 % klientů v roce, případně co nejdéle odložit poskytování sociálních služeb v pobytové sociální službě)
 • Podpora klientů v udržování kontaktů s rodinou, blízkými či známými tak, aby byly zachovány dosavadní vazby a prostředí

 

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

V rámci sociální služby poskytujeme jak základní, tak fakultativní činnosti.

 

Základní činnosti:

 • běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 1. zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 1. běžný úklid a údržba domácnosti,
 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 3. donáška vody,
 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 5. běžné nákupy a pochůzky,
 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 7. praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

 

Sociální služba také poskytuje základní sociální poradenství, a to bezplatně.

 

Fakultativní činnosti:

 • dohled
 • doprovod na procházku
 • doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět

 

 

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby (okamžitá) u terénní formy 19 klientů, u ambulantní formy 1 klient.

 

 

 

Kdy službu poskytujeme?

Poskytování terénní formy poskytování sociální služby u základních činností je zajištěno od 2. 1. 2020 každý den od 7:00 hod. do 19.00 hod.  (tj. včetně víkendů a svátků) po dobu platnosti uzavřené Smlouvy  a s ohledem na kapacitu Poskytovatele. Ambulantní forma poskytování sociální služby, základní sociální poradenství a další činnosti poskytované sociálním pracovníkem jsou zajištěny v pracovních dnech od 7:00 hod. do 15:30 hod.

 

 

Výše úhrady za službu:

Za poskytování sociální služby je povinen hradit klient úhradu stanovenou v Ceníku pečovatelské služby. Výše úhrady je stanovena v souladu § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada ze strany klienta služby je pouze částí nákladů za poskytování péče a měla by primárně být hrazena z přiznané dávky příspěvku na péči.

 

 

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby pro sebe či svého blízkého, kontakty naleznete zde.