Ceník pečovatelské služby

Platnost ceníku od 1. 1. 2020

 

I. Rozsah nabízených základních a fakultativních činností

 

Základní činnosti - úkony Výše úhrady/jednotka

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
95 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
95 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
95 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
95 Kč/hodina

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti, středisku osobní hygieny)
95 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
95 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC
95 Kč/hodina

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 
 • zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
60 Kč/oběd dietní

60 Kč/oběd klasický
 • dovoz nebo donáška jídla
20 Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití
95 Kčhodina
 • příprava a podání jídla a pití
95 Kč/hodina

 pomoc při zajištění chodu domácnosti

 
 • běžný úklid a údržba domácnosti; běžný úklid domácnosti je úklid zpravidla nepřesahujicí 1 hodinu času
130 Kč/hodina
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování – služba v rámci tohoto úkonu především pomáhá Uživateli se zajištěním běžně dostupných (komerčních) služeb
95 Kč/hodina
 • donáška vody
95 Kč/hodina
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
95 Kč/hodina
 • běžné nákupy a pochůzky (za běžný nákup je považován nákup max. do 5 kg)
130 Kč/hodina
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad  rámec běžného nákupu, součet všech položek max. do 15 kg)
115 Kč/úkon
 • praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
60 Kč/ kg – osobní prádlo
60 Kč/kg – ložní prádlo
 • žehlení prádla – bez samotného praní
30 Kč/kg – osobní prádlo
30 Kč/kg – ložní prádlo

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 
 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
95 Kč/hodina

 

 

Služba poskytuje také základní sociální poradenství, a to bezplatně.

Fakultativní činnosti mohou být poskytovány pouze při čerpání základních činností pečovatelské služby.   

 

 

Fakultativní činnosti

Výše úhrady/jednotka

 • dohled
110 Kč/hodina
 • doprovod na procházku (maximálně v rozsahu nepřesahující 1 hodinu času)

110 Kč/hodina

 • doprava Uživatele vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět

30 Kč/úkon

 • doprava Uživatele vozidlem PS z důvodu zajištění základní činnosti/úkonu - kontaktu se společenským prostředím (např. doprava k lékaři, na instituce apod.  a zpět)
60 Kč/úkon
 • hygiena ve středisku osobní hygieny - použití vany
10 Kč/úkon
 • hygiena ve středisku osobní hygieny - použití sprchy
5Kč/úkon

 

 

 

 

II. Upřesnění pravidel pro účtování úhrady za poskytování sociální služby

 • Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. V rámci úhrady není účtován uživateli čas strávený na cestě k němu.
 • Pokud je činnost „běžný úklid“ prováděna dvěma pracovníky, a proto její provedení trvá kratší dobu, účtuje se čas strávený každým pracovníkem na tomto úklidu samostatně jako součást úhrady (příklad: pokud pracovníci provádějí úklid hodinu ve dvou, jsou účtovány celkem dvě hodiny).
 • V rámci „běžného nákupu a pochůzky“ je Uživateli účtován čas strávený na zajištění dané pochůzky či nákupu. Pokud je v rámci jedné pochůzky zajišťován úkon pro více Uživatelů, čas strávený na zajištění této činnosti se poměrně dělí počtem Uživatelů, pro které je úkon zajišťován (např.: pracovník nakupuje pro dva Uživatele; zajištění nákupu trvá jednu hodinu, každému z Uživatelů je účtováno 30 min.). Do provedení úkonu je započítáno: převzetí soupisu a finanční hotovosti (v případě nahlášení nákupu telefonicky – čas telefonního hovoru), doba nákupu, předání nákupu a vyúčtování.
 • Pokud je Uživateli zajišťována „hygiena ve středisku osobní hygieny – SOH“ (ve vaně nebo ve sprše) jsou účtovány činnosti:
 • základní - pomoc při úkonech osobní hygieny – zahrnuje skutečně spotřebovaný čas poskytování pomoci pracovnice při využití vany nebo sprchy v SOH
 • fakultativní - hygiena ve středisku osobní hygieny - použití vany/sprchy – tento úkon zahrnuje náklady vzniklé s ohledem na zajištění koupele či sprchování v SOH (např. opravy a údržba prostor, včetně prostor vany či sprchového koutu, vodu – studenou/teplou)

 

Pokud osoba využije dopravy do SOH, hradí se také tento úkon.

 

 • Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu (tj. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy) poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady:

a. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

b. účastníkům odboje

c. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů

d. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

e. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách dle bodu b) až d) starším 70 let.

 

Podrobné podmínky poskytování služeb u osob, které mají nárok na péči bez úhrady stanoví § 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

III.Platnost a účinnost

 • Tento Ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1. 2020 kromě ceny obědů, cena obědů bude zvýšena od 1.2. 2020 a k tomuto dni ruší také platnost a účinnost předešlých Ceníků..