Ceník pečovatelské služby

Platnost ceníku od 1. 11. 2015

 

I. Rozsah nabízených základních a fakultativních činností

 

Základní činnosti - úkony Výše úhrady/jednotka

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
80 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
80 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
80 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
80 Kč/hodina

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
80 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC
80 Kč/hodina

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 
 • zajištění stravování – oběd (včetně dietního stravování)
49 Kč/oběd dietní

50 Kč/oběd klasický
 • dovoz nebo donáška jídla
12 Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití
80 Kčhodina
 • příprava a podání jídla a pití
80 Kč/hodina

 pomoc při zajištění chodu domácnosti

 
 • běžný úklid a údržba domácnosti; běžný úklid domácnosti je úklid zpravidla nepřesahujicí 1 hodinu času
80 Kč/hodina
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování – služba v rámci tohoto úkonu především pomáhá Uživateli se zajištěním běžně dostupných (komerčních) služeb
80 Kč/hodina
 • donáška vody
80 Kč/hodina
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
80 Kč/hodina
 • běžné nákupy a pochůzky (za běžný nákup je považován nákup max. do 5 kg)
80 Kč/hodina
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad  rámec běžného nákupu, součet všech položek max. do 15 kg)
100 Kč/úkon
 • praní a žehlení ložního nebo osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
50 Kč/ kg – osobní prádlo
40 Kč/kg – ložní prádlo
 • žehlení prádla – bez samotného praní
25 Kč/kg – osobní prádlo
20 Kč/kg – ložní prádlo

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 
 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
80 Kč/hodina

 

 

Služba poskytuje také základní sociální poradenství, a to bezplatně.

Fakultativní činnosti mohou být poskytovány pouze při čerpání základních činností pečovatelské služby.   

 

 

Fakultativní činnosti

Výše úhrady/jednotka

 • dohled
100 Kč/hodina
 • doprovod na procházku
100 Kč/hodina
 • doprava vozidlem PS do střediska osobní hygieny a zpět
20 Kč/úkon

 

 

II. Upřesnění pravidel pro účtování úhrady za poskytování sociální služby

 • Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. V rámci úhrady není účtován uživateli čas strávený na cestě k němu.
 • Pokud je činnost „běžný úklid“ prováděna dvěma pracovníky, a proto její provedení trvá kratší dobu, účtuje se čas strávený každým pracovníkem na tomto úklidu samostatně jako součást úhrady (příklad: pokud pracovníci provádějí úklid hodinu ve dvou, jsou účtovány celkem dvě hodiny).
 • V rámci „běžného nákupu a pochůzky“ je Uživateli účtován čas strávený na zajištění dané pochůzky či nákupu. Pokud je v rámci jedné pochůzky zajišťován úkon pro více Uživatelů, čas strávený na zajištění této činnosti se poměrně dělí počtem Uživatelů, pro které je úkon zajišťován (např.: pracovník nakupuje pro dva Uživatele; zajištění nákupu trvá jednu hodinu, každému z Uživatelů je účtováno 30 min.).

 

 

 

III.Platnost a účinnost

 • Tento Ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2015 a k tomuto dni ruší také platnost a účinnost Ceníku ze dne 1. 3. 2010.