Zrušení registrace odlehčovací služby

 Z důvodu rekonstrukce objektu ve Slovenské ulici čp. 984,
 bude k 31. 12. 2018 ukončeno poskytování odlehčovací služby.

 

Odlehčovací služba je sociální službou poskytovanou v souladu s § 44 zákona č 108/2006 Sb.,   o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Co je posláním naší služby?

Zajistit na přechodnou dobu pobytovou sociální službu seniorům, kterým je jinak podpora, pomoc a péče poskytována rodinou či jinou osobou blízkou v jejich přirozeném sociálním prostředí -  domácnosti. Pečující osobě je tímto umožněn nezbytný odpočinek.

 

 

Komu je služba určena? Kdo ji může využít?

 • mladší senioří (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Odlehčovací sociální služba je poskytována na přechodnou dobu seniorům starším 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a bydlí v okrese Kolín, případně u nich byla prokázána vazba na okres Kolín. 

 

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup ke každému Uživateli – poskytování sociálních služeb v odlišném rozsahu, podpora a pomoc dle soběstačnosti Uživatele dle sestaveného individuálního plánu, nevytváření závislosti na službě
 • garance dodržování práv Uživatele – zachování soukromí, informace o Uživatelích a od Uživatelů jsou chráněny proti zneužitím
 • profesionální přístup – průběžné zajištění odborné vzdělanosti a rozšiřování kvalifikace pracovníků 

 

 

 Cíle sociální služby:

 • dokončení rekonstrukce pokojů včetně instalace signalizace pro přivolání pomoci (do konce roku 2016)
 • zapojení Uživatelů do aktivizačních činností (70 % v roce)
 • informovat obyvatele města Kolína a okolních obcí o odlehčovací službě (distribuce informačních letáků obyvatelům města Kolín a okolních obcí, 4 x ročně zveřejnění informací ve Zpravodaji města či jiném tisku)
 • zintenzivnit spolupráci se sociálními pracovníky blízkých nemocnic a praktickými lékaři
 • zvýšit kompetence pracovníků pro práci s Uživatelem s demencí

 

 

Jaké činnosti v rámci poskytování služby nabízíme?

 • ubytování – je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích. Dvoulůžkové pokoje jsou rozděleny na běžné a pokoje po rekonstrukci. Výše úhrady se liší v těchto dvou pokojích – viz Ceník (uveden na webových stránkách)
 • stravování – v rámci zajištění stravy je uživateli zajištěna strava v rozsahu snídaně, oběd, odpolední svačina a také večeře. Poskytovatel zajišťuje také dietní stravování podle potřeb uživatele
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – v rámci této činnosti poskytujeme: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání  a  svlékání včetně speciálních pomůcek, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – v rámci této činnosti poskytujeme: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – v rámci této činnosti poskytujeme: doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc            a  podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné) – v rámci této činnosti poskytujeme: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – tzv. aktivizace. Plán aktivizací je vytvářen na týden dopředu a každý Uživatel je o něm informován.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – v rámci této činnosti poskytujeme: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

 

V rámci sociální služby je dále poskytováno:

 • základní sociální poradenství
 • zdravotní péče – v rozsahu ošetřovatelsko – rehabilitační péče

 

Sociální služba je poskytována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem, a to dle potřeb Uživatele a zároveň dle možností služby.

 

 

Jaká je kapacita služby?

Kapacita služby je stanovena na 6 lůžek (ve třech dvou-lůžkových pokojích). 

 

 

Úhrada za službu:

V rámci poskytování služby je povinen Uživatel hradit úhradu za tři složky a to:

 • ubytování
 • stravování
 • péči

 

Za poskytování sociální služby je Uživatel povinen hradit úhradu uvedenou v Ceníku odlehčovací služby. Výše úhrady je stanovena v souladu s § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální Ceník je zveřejněn na stránkách zde:

 

 

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o bližší informace o službě nebo o samotném poskytování služby můžete nás kontaktovat zde.