Ceník odlehčovací služby

 

Úhrada za poskytování základních činností

Cena za pobyt v odlehčovací službě je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby se skládá z úhrady za ubytování, stravování a péči.

 

 

Ubytování

 • 180 Kč/den na 2 lůžkovém pokoji
 • 200 Kč/den na 2 lůžkovém pokoji po rekonstrukci

 

Tato částka zahrnuje zajištění úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

 

Stravování

 

Strava cena potravin provozní náklady celkem
 •  snídaně
23 Kč 10 Kč 33 Kč
 •  oběd
39 Kč 16 Kč 55 Kč
 •  svačina (odpolední)
11 Kč 10 Kč 21 Kč
 •  večeře - včetně II. večeře u dietního stravování
26 Kč 15 Kč 41 Kč
 Celkem (celodenní strava) 99 Kč 51 Kč 150 Kč

 

Není rozdíl mezi úhradou za běžnou stravu nebo dietní stravování.

V případě potřeby je pomoc při přípravě stravy poskytována za 120 Kč/hodina.

 

 

Úkony péče

 

Úkon úhrada/jednotka
běžné úkony péče o vlastní osobu:  
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
120 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
120 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
120 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
120 Kč/hodina
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
120 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
120 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC,
120 Kč/hodina
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
120 Kč/hodina
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
120 Kč/hodina
sociálně terapeutické činnosti:  
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
120 Kč/hodina
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí:  
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
120 Kč/hodina
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
120 Kč/hodina
vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné):  
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
30 Kč/hodina

 

Podpora při zajištění chodu domácnosti v návaznosti na pobytovou formu poskytování není poskytována.

 

 

Bez úhrady ze strany Uživatele je poskytováno:

 • základní sociální poradenství (hrazeno z prostředků organizace – zřizovatele Města Kolín a veřejných dotačních titulů)
 • zdravotní péče (hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a dofinancována z prostředků organizace – zřizovatele Města Kolín)
 • rehabilitační péče (hrazena z prostředků organizace – zřizovatele Města Kolín)

 

 

Upřesnění pravidel pro účtování úhrady za poskytování sociální služby

 1. Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 2. Úhrada za ubytování je účtována za každou noc pod dobu platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby.
 3. Pokud je poskytována činnost vícero Uživatelům v jeden okamžik (například u sociálně terapeutických činností, aktivizačních činností) bude výše úhrady jednotlivým uživatelům účtována zvlášť dle skutečně spotřebovaného času (např. aktivizační činnost trvá 60 min. a účastní se 5 Uživatelů - každému Uživateli se započte 60 min.)

 

 

Platnost a účinnost

 • Tento Ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2018.